Pentru a încheia/ reîncheia contractul, abonatul este obligat să prezinte în oficiul Î.M. Apă-Canal din Drochia biroul №8 copiile:

              1. Buletinul de identitate

              2. Paşaport tehnic/ alte documente care confirmă dreptul de proprietate.

 

 

Contractul

de furnizare a serviciului public

de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare consumatorului casnic

nr.________________                                                                                                                                     din___________________

 

I. DATE GENERALE

1.1. Î.M. „Apă-Canal” din Drochia, cu sediul în or. Drochia, bd. Independenţei, 15A, reprezentată de dl Andrian Rotaru, managerul întreprinderii, care acţionează în baza statutului, în continuare Operator, pe de o parte, şi consumatorul casnic____________________________, avînd buletinul de identitate ______________, c/i________________, denumit în continuare Consumator, pe de altă parte, în continuare Părţi, au încheiat prezentul Contract de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare, în continuare Contract.

1.2. Locul de consum: oraşul Drochia, strada__________________________________________________________________

deţinând actul ce atestă dreptul de proprietate nr._______________________________________________, sau  alte acte legale_____________________________________________.

1.3. Numărul de telefon al serviciului telefonic al Operatorului 24 din 24 ore: de la 08:00 pînă la 17:00 – 0252-2-37-96; de la 17:00 pînă la 08:00 - 0252-2-39-40.

1.4. Punctul de delimitare a reţelelor de alimentare cu apă între Operator şi Consumator este stabilit

___________________________________________________________şi de canalizare – căminul de racord la reţeaua publică de canalizare în sensul de scurgere a apelor uzate.  Operatorul nu este responsabil de furnizarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare pînă la punctul de delimitare, dacă acestea sînt întrerupte sau limitate din cauza circumstanţelor specificate în p. 6.2. al prezentului contract.

1.5. Calitatea apei potabile trebuie să corespundă Normelor sanitare privind calitatea apei potabile, aprobate prin HG RM nr. 934 din 15.08.2007, iar apele uzate deversate în reţeaua publică de canalizare trebuie să corespundă cerinţelor Avizului de branşare/racordare.

1.6. Secţiunea branşamentului este __________mm, a racordului de canalizare este___________mm.

În cazul consumului fraudulos, viteza de mişcare a apei în reţea se consideră 1,5 m/sec, iar calculul pentru servicii se efectuiază conform formulei: Scf = Vb x Tf x Ts, unde:

         Tf – reprezintă perioada consumului fraudulos;

         Ts – reprezintă tariful aplicat pentru servicii;

         Scf – cuantumul calculului pentru consumul fraudulos;

         Vb – reprezintă volumul apei cu viteza de mişcare în reţea de 1,5 m/sec în funcţie de secţiunea branşamentului.

1.7. În cazul consumului fraudulos, violării sigiliilor aplicate de către Operator şi organele de standardizare şi metrologie de stat, a cordonului acestora, a încălcării regulilor de utilizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, durata consumului fraudulos se ia în consideraţie de la data ultimului control al contorului, ultimei citiri a indicaţiilor contorului şi pînă la data depistării, dar nu poate depăşi termenul de 1 lună. În cazul în care Consumatorul casnic a refuzat accesul la contor, durata consumului fraudulos nu poate depăşi termenul de 3 luni. În cazul în care Consumatorul casnic conectează neautorizat instalaţiile interne de apă şi/sau de canalizare ale Operatorului sau la instalaţiile interne de apă şi/sau de canalizare ale altui consumator, Operatorul calculează volumul serviciului public conform secţiunii conductei, vitezei mişcării apei pe durata de timp, ce nu va depăşi 1 an.     

II. OBIECTUL ŞI DURATA CONTRACTULUI

2.1. Obiectul prezentului Contract este furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare Consumatorului, la locul de consum, în punctul de delimitare stabilit în p. 1.4. al prezentului contract.  

2.2.   Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, cîte un exemplar pentru fiecare parte, intră în vigoare din data

semnării acestuia de către ambele părţi şi este valabil pînă la _____________________, şi poate fi modificat, suspendat,

reziliat în condiţiile prevăzute în cap. 8 al prezentului Contract. Contractul se consideră prelungit pentru următorul an calendaristic, dacă nici una dintre părţi (în formă scrisă) nu va declara rezilierea sau revizuirea acestuia cu o lună înainte de expirarea termenului de valabilitate.

III. OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE OPERATORULUI

3.1.  Operatorul are următoarele obligaţii:

3.1.1. să asigure furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare Consumatorului casnic, la locul(rile) de consum în  punctul(ele) de delimitare, cu respectarea prevederilor Legii privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 303 din 13.12.2013 (MO nr. 60-65 din 14.03.2014), în continuare Legea 303/2013 şi a prevederilor Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, în continuare Regulament, aprobat prin hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 271 din 16.12.2015 (MO nr. 69-77 din 25.03.2016), în continuare ANRE;

3.1.2. să respecte clauzele contractuale;

3.1.3. să asigure funcţionarea, la parametrii proiectaţi, a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;

3.1.4. să respecte indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare stabiliţi de ANRE;

3.1.5. să elibereze avizul de branşare/racordare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare în termen de cel mult 20 de zile calendaristice din momentul depunerii solicitării şi a prezentării documentelor necesare indicate în Regulament;

3.1.6. să informeze Consumatorul casnic, cel puţin cu 3 zile lucrătoare înainte, prin mass-media, pe site-ul Operatorului www.apacanal.info, despre orice întrerupere planificată a furnizării apei şi/sau a recepţionării apelor uzate în cazul unor lucrări planificate de reconstrucţie, modernizare, reparaţie, racordare etc.;

3.1.7. să întreprindă măsuri de remediere a defecţiunilor produse în reţelele sale, în termenele stabilite prin actele normative în domeniu;

3.1.8. să nu admită discriminarea Consumatorului, să calculeze plata pentru serviciul furnizat în baza tarifelor aprobate, a indicaţiilor contoarelor de apă, iar în lipsa contoarelor, pe durata verificării metrologice periodice sau în cazul deteriorării din motive ce nu pot fi imputate Consumatorului, în baza volumului de apă consumată, reieşind din volumul mediu lunar, înregistrat în ultimele 3 luni până la verificare (deteriorare);

3.1.9. să informeze Consumatorul cu privire la serviciul furnizat, inclusiv cu privire la eventualele riscuri, calitatea serviciului, condiţiile calitative şi cantitative de deversare a apelor uzate, modificările tarifului şi să prezinte, la cerere, Consumatorului informaţii cu privire la volumul de apă consumată şi referitor la penalităţile calculate, plătite de acesta;

3.1.10. să restituie Consumatorului plăţile facturate incorect, considerînd drept plată pentru următoarele decontări şi să achite, la cererea Consumatorului, despăgubiri pentru prejudiciile cauzate din vina sa, în conformitate cu Codul Civil al R.Moldova, Legii 303/2013 şi Regulamentului;

3.1.11. să reconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale Consumatorului la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, în termen de 3 zile lucrătoare, după înlăturarea cauzei ce a condus la deconectare, după achitarea tarifului pentru reconectare şi să reia furnizarea serviciilor publice;

3.1.12. să prezinte, lunar, Consumatorului factura de plată a serviciilor furnizate, emisă în baza indicaţiilor contorului, la tarifele în vigoare, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de expirarea termenului limită de plată a facturii, indicat în aceasta;

3.1.13. să ofere, la cererea Consumatorului, informaţii despre consumul anterior de apă, despre plăţile şi  penalităţile calculate şi achitate. Să prezinte calculul volumului de apă şi a volumului de ape uzate în cazul consumului fraudulos;

3.1.14. să răspundă, la cererile, sesizările şi reclamaţiile Consumatorului, în modul şi în termenele stabilite de legislaţia în vigoare;

3.1.15. să repare prejudiciile cauzate Consumatorului în cazul în care este demonstrată vina Operatorului;

3.1.16. să restituie datoriile acumulate faţă de Consumator până la data suspendării sau a rezilierii Contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;

3.1.17. să informeze Consumatorul casnic despre modalităţile de soluţionare a problemelor abordate de către acesta;

3.1.18. să asigure încasarea de la Consumator a plăţilor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, inclusiv prin intermediul băncilor, oficiilor poştale sau al oficiilor sale din teritoriu;

3.1.19. să reducă plăţile pentru serviciile furnizate în caz de nerespectare a nivelului de calitate stabilit pentru serviciile furnizate;

3.1.20. să asigure accesul Consumatorului casnic la serviciul telefonic 24 din 24 ore al Operatorului, la numărul de telefon indicat în contract şi factură;

3.1.21. să efectueze citirea indicaţiilor, controlul contorului şi a sigiliilor aplicate numai în prezenţa Consumatorului sau al reprezentantului acestuia.

 

3.1.     Drepturile Operatorului sunt:

3.2.1. să aibă acces la contoarele şi instalaţiile aflate pe proprietatea Consumatorului pentru citirea indicaţiilor contoarelor, pentru demontarea contorului şi prezentarea la verificarea metrologică şi pentru controlul contoarelor şi al sigiliilor (a cordonului acestora) aplicate de către Operator şi organele de standardizare şi metrologie de stat, la căminul de control pentru prelevarea probelor apelor uzate, precum şi pentru deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale Consumatorului, în cazurile prevăzute de Legea 303/2013 şi Regulament. Exercitarea drepturilor vizate se va efectua doar în prezenţa Consumatorului casnic sau a reprezentantului acestuia;

3.2.2. să limiteze sau să întrerupă furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în cazurile şi în modurile prevăzute de Legea 303/2013 şi Regulament;

3.2.3. să deconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare în conformitate cu prevederile Regulamentului, preîntîmpinînd, în prealabil, Consumatorul, în următoarele cazuri:

a) starea tehnică nesatisfăcătoare a instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale Consumatorului casnic şi refuzul acestuia de a respecta regulile de exploatare tehnică;

b) refuzul repetat al Consumatorului casnic de a permite personalului Operatorului, împuternicit cu dreptul de control, accesul la instalaţiile şi reţelele de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, la dispozitivele şi construcţiile aferente pentru examinările prescrise sau pentru verificarea şi citirea datelor contoarelor, controlul sigiliilor aplicate, reglementarea distribuţiei apei potabile (în cazul nerespectării limitelor stabilite), precum şi pentru executarea altor lucrări de exploatare, întreţinere, reconstrucţie, construcţie etc., documentînd acest fapt, prin întocmirea unui act, care urmează să fie expediat Consumatorului împreună cu avizul de deconectare;

c) dispoziţia organelor teritoriale de supraveghere sanitară şi de mediu;

d) neîndeplinirea de către Consumatorul casnic a condiţiilor contractului încheiat cu Operatorul, privind limitele consumului de apă, volumul şi calitatea apelor uzate evacuate sau cerinţele de protecţie a mediului;

e) neachitarea de către Consumatorul a facturii pentru serviciul public furnizat de Operator în decurs de 10 zile calendaristice de la data limită de plată, indicată în factura de plată, prezentată Consumatorului;

f) constatarea consumului fraudulos, urmată de neachitarea facturii emise pentru serviciul recalculat, în decurs de 10 zile calendaristice de la data limită de lată, indicată în factură;

3.2.4. să aplice Consumatorului penalitate pentru neachitarea, în termenul stabilit în factura de plată, a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat, consumului fraudulos, conform prevederilor pct. 5.6 din Contract;

3.2.5. să întocmească actul de depistare a consumului fraudulos, violarea sigiliilor aplicate de către Operator şi organele de standardizare şi metrologie de stat şi să efectueze recalculul consumului de apă şi volumului de apă uzată în funcţie de secţiunea branşamentului, viteza mişcării apei şi durata consumului fraudulos în corespundere cu pct. 1.6 şi 1.7 al prezentului Contract. În cazul în care se constată consum fraudulos, violarea sigiliilor, implicarea în funcţionarea contorului, la emiterea facturii pentru volumul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, se aplică tarifele în vigoare pe parcursul perioadei pentru care se face recalculul şi se scad sumele facturate şi achitate de Consumator casnic pentru perioada respectivă.

3.2.6. să solicite plata preventivă de la Consumator, în situaţiile prevăzute de Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi anume, de la Consumatorii care a încheiat contracte pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare pentru imobilul ce constituie locul de consum, deţinut în baza altui drept decît cel de proprietate sau care nu deţin nici un act asupra imobilului, de la Consumatorii, instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale căruia au fost deconectate de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare din cauza neachitării facturilor pentru serviciul public furnizat şi a penalităţilor stabilite în contract;

3.2.7. să indice în factura de plată, pentru luna în care nu are acces la citirea indicaţiilor contorului, un consum estimativ, la nivelul consumului mediu înregistrat în perioada anterioară, cu recalcularea ulterioară, reieşind din indicaţiile reale ale contorului;

3.2.8. să iniţieze modificarea şi completarea contractului de furnizare a serviciului şi/sau a anexelor acestuia prin acorduri adiţionale, inclusiv în cazul în care apar prevederi noi în actele legislative şi în alte acte normative în domeniu.

 

IV. OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE CONSUMATORULUI

4.1.  Consumatorul are următoarele drepturi:

4.1.1. să beneficieze de serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în condiţiile stabilite în Contractul de furnizare a serviciului respectiv, în Legea 303/2013 şi în Regulament;

4.1.2. să fie prezent personal (sau să desemneze expres o persoană care să asiste) la citirea indicaţiilor contorului, la efectuarea verificării metrologice de expertiză, la controlul  contolului şi a sigiliilor aplicate acestuia, precum şi la deconectarea instalaţiilor sale interne de apă şi de canalizare în cazurile prevăzute de Legea 303/2013 şi de Regulament;

4.1.3. să fie informat din timp de către Operator despre regimul de furnizare a apei, stabilit în localitate, inclusiv cu privire la limitările sau întreruperile în furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în modul stabilit de Legea 303/2013 şi de Regulament;

4.1.4. să iniţieze modificarea şi completarea contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi/sau a anexelor acestuia prin acorduri adiţionale, inclusiv în cazul în care apar prevederi noi în actele legislative şi în actele normative în domeniu;

4.1.5. să renunţe (definitiv sau temporar) la serviciile Operatorului în modul stabilit de Legea 303/2013 şi de Regulament;

4.1.6. să primească, la cerere, informaţii privind tarifele în vigoare şi calitatea apei, privind volumul consumului de apă, plăţile şi penalităţile calculate şi achitate;

4.1.7. să primească răspuns la cererile, sesizările şi reclamaţiile adresate Operatorului în modul şi în termenele stabilite de legislaţia în vigoare;

4.1.8. să solicite recuperarea prejudiciilor cauzate din vina Operatorului în conformitate cu prevederile Codului Civil al RM, Legii 303/2013 şi Regulamentului;

4.1.9. să beneficieze de alte drepturi stabilite în Legea 303/2013, Legea privind protecţia consumatorilor şi de Regulament;

4.1.10. să solicite sistarea furnizării serviciilor pentru o perioadă de timp determinată, suspendarea contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare pe o perioadă de timp  nu mai mică de 3 luni;

4.1.11. să solicite modificarea, prelungirea, suspendarea sau rezilierea contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în conformitate cu Legea 303/2013 şi Regulament;

4.1.12. să verifice şi să constate respectarea de către Operator a prevederilor contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;

4.1.13. să aibă acces la contor, dacă acesta este instalat pe proprietatea Operatorului;

4.1.14. să solicite eliberarea unui nou aviz de branşare/racordare, în cazul necesităţii majorării debitului de apă şi/sau a reconstrucţiei;

4.1.15. să solicite despăgubiri în cazul nerespectării de către Operator a parametrilor de calitate a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;

4.1.16. să aibă acces la serviciul telefonic 24/24 ore al Operatorului, numărul de telefon al căruia se indică în mod obligatoriu şi în factură;

4.2.   Obligaţiile Consumatorului  sunt:

4.2.1. să respecte prevederile contractului încheiat, prevederile Legii 303/2013 şi a Regulamentului;

4.2.2. să prezinte Operatorului datele şi documentele necesare pentru încheierea/reîncheierea, modificarea contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;

4.2.3. să exploateze şi să întreţină în stare bună instalaţiile interne de apă şi de canalizare aflate în gestiunea sa în conformitate cu prevederile Legii 303/2013 şi Regulamentului, să remedieze la timp avariile şi scurgerile de apă de la reţelele proprii;

4.2.4. să asigure integritatea contoarelor şi a sigiliilor (a cordonului acestora), aplicate de către Operator şi organele de standardizare şi metrologie de stat;

 4.2.5. să acorde acces personalului Operatorului, la prezentarea legitimaţiei corespunzătoare, pentru citirea indicaţiilor contorului de apă, pentru demontarea  contorului şi prezentarea la verificarea metrologică, pentru efectuarea controlului integrităţii contorului şi a sigiliilor aplicate acestuia, precum şi pentru deconectarea/reconectarea instalaţiilor sale interne de apă şi de canalizare în cazurile prevăzute de Legea 303/2013 şi Regulament;

4.2.6. să acorde acces personalului Operatorului, la prezentarea legitimaţiei corespunzătoare, la reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare amplasate pe teritoriul Consumatorului pentru efectuarea lucrărilor de intervenţie şi de reconstrucţie;

4.2.7. să achite, în termenele stabilite, facturile de plată pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, consumul fraudulos; factura se consideră achitată de către Consumator la data înregistrării plăţii la contul de decontare al Operatorului, la data achitării numerarului în casieria Operatorului sau la data efectuării oricărui alt mod de plată, prevăzut de legislaţia în vigoare;

4.2.8. să achite penalităţile pentru fiecare zi de întîrziere a plăţilor pentru serviciile furnizate, începînd cu prima zi după data limită de plată a facturilor;

4.2.9. să utilizeze apa în mod raţional şi fără fraude;

4.2.10. să nu execute conectări neautorizate la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi să nu efectueze livrarea apei şi recepţionarea apelor uzate subconsumatorilor prin reţele sale, fără acordul în scris a Operatorului;

4.2.11. să nu execute conectări neautorizate a instalaţiilor interne de apă şi/sau de canalizare ale sale la cele ce se află la exploatarea Operatorului sau la instalaţiile interne de apă şi/sau de canalizare ale altui consumator, precum şi alte acţiuni ce reprezintă un consum fraudulos;

4.2.12. să nu evacueze spre deversare în sistemul public de canalizare substanţe interzise de actele normative în vigoare şi care pot avaria reţeaua publică de canalizare sau pot afecta funcţionarea instalaţiilor de epurare a apelor uzate;

4.2.13. să execute lucrări de întreţinere şi reparaţie, care îi revin conform reglementărilor legale, la instalaţiile interne de apă şi de canalizare pe care le are în folosinţă pentru a nu admite pierderi de apă sau, în caz de funcţionare necorespunzătoare a acestora, pentru a nu crea pericol pentru sănătatea publică;

4.2.14. să informeze Operatorul, în termen de 7 zile lucrătoare, despre toate cazurile înstrăinării  imobilului, precum şi despre modificarea altor date menţionate în contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;

4.2.15. să achite Operatorului prejudiciile cauzate prin deteriorarea sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare, prin evacuarea în reţeaua publică de canalizare a substanţelor interzise spre deversare şi a apelor uzate cu un conţinut sporit de poluanţi, a apelor pluviale, precum şi în alte cazuri prevăzute de Legea 303/2013;

4.2.16. să sesizeze imediat Operatorul în cazul în care depistează defecţiunea contorului sau violarea sigiliilor aplicate;

4.2.17. să menţină curăţenia şi să întreţină în stare corespunzătoare căminul de vizitare, în care este instalat contorul, amplasat pe proprietatea sa;

4.2.18. să rezilieze contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, dacă nu are necesitate de asemenea servicii, să achite integral Operatorului plata pentru serviciile furnizate;

4.2.19. să fie prezent sau să desemneze un reprezentant la efectuarea controlului contorului şi a sigiliilor aplicate;

4.2.20. să nu permită altor persoane să intervină în contoare, la sigiliile aplicate acestora (a cordonului acestora) sau în instalaţiile Operatorului, situate pe proprietatea Consumatorului;

4.2.21. să solicite Operatorului condiţiile pentru separarea evidenţei apei consumate pentru alte scopuri decât cele indicate în contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;

4.2.22. să prezinte Operatorului datele şi documentele necesare pentru modificarea, la necesitate sau reîncheierea contractului privind furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;

4.2.23. să semneze documentele (actele, prescripţiile, fişele de evidenţă etc.) întocmite de către reprezentanţii Operatorului, şi să execute prescripţiile Operatorului, în termenele indicate în acestea personal, sau să desemneze un reprezentant responsabil;

4.2.24. să asigure Operatorului accesul liber şi posibilitatea exploatării şi efectuării lucrărilor de intervenţie şi reconstrucţie a reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare, pe care le are Operatorul în exploatare, în cazul în care aceste reţele sunt amplasate pe teritoriul Consumatorului;

4.2.25. să achite Operatorului tarifele legate de sistarea şi reluarea prestării serviciilor Consumatorului;

4.2.26. Consumatorul, care a înstrăinat un imobil, care constituie un loc de consum, este obligat să achite integral plata şi  datoriile pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, penalităţile şi în baza cererii depuse, să rezilieze contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare pentru locul de consum respectiv.

 

V. DETERMINAREA VOLUMELOR SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE FURNIZATE. EFECTUAREA CALCULELOR.

 

5.1. Determinarea volumului de apă furnizat Consumatorului casnic se efectuează în baza indicaţiilor contoarelor, volumului mediu lunar, precum şi altor metode prevăzute de prezentul Contract, Legea 303/2013 şi de Regulament;

5.2. Volumul apelor uzate evacuate de către Consumatorul casnic în reţeaua publică de canalizare, este egal cu volumul apei furnizate acestuia;

5.3. În cazurile consumului fraudulos, a violării sigiliilor aplicate de către Operator şi organele de standardizare şi metrologie de stat, a cordonului acestora, a încălcării regulilor de utilizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare volumul serviciului public, supus facturării, şi înaintat spre plată Consumatorului casnic se determină în conformitate cu prevederile Legii 303/2013 şi Regulamentului, în dependenţă de secţiunea branşamentului, viteza mişcării apei şi durata consumului fraudulos în corespundere cu pct. 1.6 şi 1.7 ale prezentului Contract. În cazul în care se constată consum fraudulos, violarea sigiliilor aplicate de către Operator şi organele de standardizare şi metrologie de stat, a cordonului acestora, a încălcării regulilor de utilizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare la emiterea facturii pentru volumul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se aplică tarifele în vigoare.

5.4. Calculul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, furnizat pînă la semnarea contractului, se va efectua cu începere din _______ _______________20___, în baza cererii Consumatorului;

5.5. În cazul încetării temporare a utilizării serviciilor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, Consumatorul casnic înaintează o cerere în scris, Operatorului în vederea efectuării debranşării, cu aplicarea sigiliului pe ventilul închis. Numai în acst caz, Opeatorul va înceta calcularea serviciilor furnizate;

5.6. În cazul în care Consumatorul nu achită serviciul prestat, consumul fraudulos, în termenul stabilit în factură, acestuia i se va calcula penalităţi pentru fiecare zi de întîrziere, în mărime egală cu rata medie anuală ponderată a dobînzii la creditele acordate de băncile comerciale în monedă naţională pentru un an, înregistrată în anul precedent şi publicată în raportul Băncii Nţionale a Moldovei. Penalitatea calculată pentru neachitarea facturilor precedente se va include în documentele ulterioare de plată, cu indicarea separată a sumei calculate.

5.8. În cazul în care Consumatorul depistează, că factura a fost emisă eronat în defavoarea sa, Operatorul o va considera drept plată pentru următoarele decontări. Operatorul este în drept să nu le considere drept plată pentru viitoarele decontări în cazul în care faptul emiterii unei facturi eronate a fost depistat după expirarea termenului de prescripţie extinctivă stabilit de Codul Civil al RM sau în cazul în care Consumatorul casnic nu poate demonstra faptul în cauză şi nu poate indica data emiterii facturii eronate. Dacă a fost emisă o factură eronată în defavoarea Operatorului, suma cauzată de eroare se include în factură suplimentară, cu aplicarea tarifelor în vigoare pentru perioada în care a fost comisă eroarea. La solicitarea Consumatorului, această sumă va fi reeşalonată pe o perioadă determinată de părţi. Operatorul nu este în drept să ceară achitarea unei plăţi cauzate de eroarea de facturare, dacă aceasta a fost depistată după expirarea termenului de prescripţie extinctivă, stabilit de Codul Civil al RM, sau dacă Operatorul nu poate demonstra faptul în cauză şi nu poate indica data emiterii facturii eronate.   

 

VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

 

6.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin Contract, precum şi pentru daunele cauzate, Partea vinovată poartă responsabilitate în conformitate cu prevederile Contractului şi legislaţiei în vigoare a R. Moldova.

6.2. Operatorul nu poartă răspundere pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale în cazul în care acestea nu sunt datorate culpei Operatorului, precum şi în situaţii excepţionale (avarii, catastrofe, calamităţi cu caracter natural etc.).

  

VII. DECONECTAREA ŞI RECONECTAREA  INSTALAŢIILOR  INTERNE DE APĂ ŞI DE CANALIZARE, ÎNTRERUPERI ŞI LIMITĂRI LA FURNIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE

 

7.1. Operatorul este în drept să suspende furnizarea apei Consumatorului sau recepţionarea apelor uzate de la Consumator, preîntâmpinând în prealabil Consumatorul, în următoarele cazuri:

a) starea tehnică nesatisfăcătoare a instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale Consumatorului, şi nerespectarea regulilor de exploatare tehnică;

b) refuzul repetat al Consumatorului de a permite personalului operatorului, împuternicit cu dreptul de control, accesul la instalaţiile şi la reţelele de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, la dispozitivele şi construcţiile aferente pentru examinarea înlăturării neregularităţilor prescrise sau pentru verificarea şi citirea datelor contoarelor, efectuarea măsurărilor, controlul sigiliilor aplicate, reglementarea distribuţiei apei potabile (în cazul nerespectării limitelor stabilite), precum şi pentru executarea altor lucrări de exploatare, întreţinere, reconstrucţie, construcţie etc. Operatorul este obligat să documenteze acest fapt, întocmind în acest sens un act, care urmează să fie expediat Consumatorului împreună cu avizul de deconectare;

c) dispoziţia organelor teritoriale de supraveghere sanitară şi de mediu;

d) neîndeplinirea de către Consumator a condiţiilor contractului privind limitele consumului de apă, volumul şi calitatea apelor uzate evacuate sau privind cerinţele de protecţie a mediului;

e) neachitarea de către Consumator a facturii pentru serviciul furnizat de Operator în decurs de 10 zile calendaristice de la data limită de plată, indicată în factură, prezentată Consumatorului, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de expirarea termenului limită de plată a facturii, indicat în aceasta;  

f) constatarea consumului fraudulos, urmată de neachitarea facturii emise pentru serviciul calculat/recalculat, în decurs de 10 zile calendaristice de la data limită de plată indicată în factura, şi prezentată Consumatorului.

7.2. Suspendarea furnizării apei Consumatorului sau recepţionarea apelor uzate de la Consumatorul casnic se efectuează prin deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, care se efectuează doar în zilele lucrătoare, în intervalul de timp 8.00 – 20.00. Deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale Consumatorului casnic se efectuează numai după avizarea Consumatorului, prin aviz de deconectare, care se expediază sau se înmânează Consumatorului cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data preconizată pentru deconectare.

7.3. Consumatorul casnic este în drept să solicite Operatorului reconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, după înlăturarea de către acesta a cauzelor care au condus la deconectare şi după achitarea tarifului pentru reconectare. Operatorul este obligat să reconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale Consumatorului la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, în termenul care nu depăşeşte 3 zile lucrătoare, după ce Consumatorul casnic a solicitat reconectarea.

7.4. Deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale Consumatorului casnic de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, la cererea acestuia, se efectuează în termen de cel mult 7 zile calendaristice, după depunerea de către Consumator a cererii scrise, achitarea tarifelor respective şi asigurării accesului personalului Operatorului pentru îndeplinirea lucrărilor respective.

7.5. Limitarea volumului de apă furnizat Consumatorului se va efectua de către Operator după expediere Consumatorului a avizului de limitare.

 

VIII. MODIFICAREA, SUSPENDAREA ŞI REZILIEREA CONTRACTULUI

 

8.1. Prezentul Contract poate fi modificat sau completat cu acordul scris al părţilor, prin acord adiţional, care este parte integrantă a contractului. În cazul în care, ulterior încheerii Contractului, intră în vigoare noi acte legislative sau normative ori se modifică cele existente, care stabilesc reguli noi de furnizare, utilizare şi facturare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, părţile contractante vor aplica noile reguli, iar Operatorul va informa în scris despre modificările operate în legislaţie.

8.2. Prezentul contract poate fi suspendat:

a) la cererea în scris a Consumatorului, depusă la oficiul Operatorului cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data suspendării, pe o perioadă de timp de cel puţin trei luni. În acest caz, Consumatorul este obligat să achite integral plata pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare facturat, penalităţile calculate conform prevederilor contractului, precum şi tariful pentru deconectare, aprobat de către ANRE.

b) la iniţiativa Operatorului pe o perioadă de 30 zile calendaristice, în cazul deconectării de la reţeaua publică de alimentare cu apă şi de canalizare a instalaţiilor ce aparţin Consumatorului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 303/2013 şi a

Regulamentului.

8.3.  Prezentul Contract poate fi reziliat:

a) la cererea Consumatorului depusă în scris la oficiul Operatorului cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data rezilierii;

În acest caz, Consumatorul este obligat să achite integral plata pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare facturat, pînă la data rezilierii, precum şi penalităţile calculate conform prevederilor Contractului;

b) la iniţiativa Operatorului, în cazul suspendării Contractului pe o perioadă de 30 zile calendaristice, drept urmare a deconectării instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale Consumatorului de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi dacă Consumatorul nu a înlăturat cauzele pentru care au fost deconectate instalaţiile interne de apă şi de canalizare şi nu a solicitat reconectarea lor.

 

IX. SOLUŢIONAREA NEÎNŢELEGERILOR ŞI LITIGIILOR

 

9.1. În cazul în care neînţelegerile apărute între Părţi nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, prin negocieri, acestea sunt în drept să se adreseze la  ANRE şi/sau în instanţele de judecată competente, conform prevederilor Regulamentului.

 

X. CLAUZE SPECIALE

 

10.1. Situaţiile neprevăzute în Contract sunt reglementate de prevederile Codului civil al RM, Legii 303/2013, Regulamentului;

10.2. La expirarea termenului de acţiune al Contractului (încheiat pe un termen determinat), Operatorul este în drept să sisteze furnizarea serviciului, dacă Consumatorul casnic nu confirmă necesitatea şi dreptul de a beneficia de servicii în conformitate cu prevederile Legii nr.303/2013 şi a Regulamentului.

10.3. Specificaţii şi/sau norme speciale aferente particulrităţilor rezultate din raporturile de furnizare/utilizare a serviciilor reglementate de Contract:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

XI. DISPOZIŢII FINALE

 

11.1.Prezentul Contract şi anexele, care fac parte integrantă a acestuia, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere dintre aceştea, anterioară sau ulterioară încheerii lui.

11.2. Prezentul Contract a fost încheiat, azi,________________________, în 2 (două) exemplare identice, cîte unul pentru fiecare Parte.

XII. ADRESELE JURIDICE, RECHIZITELE ŞI SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

              „Operator„                                                                                                              ,,Consumator casnic”   

 

MD-5201 or. Drochia

Bd. Independenţei, 15 A

Tel. 025223796, fax 025222309

c/f   1003607011885 

Cod TVA 0600920

IBAN MD08ML000000002251516169

BC „Moldindconbank” SA fil. Drochia  

Cod bancar MOLDMD2X316   

 

________________________________                                                                     ___________________________________

           Semnătura/ştampila                                                                                                                       Semnătura